Όροι χρήσης ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.elaiopigi.gr

Η Χρήση όλων των Στοιχείων γίνεται από τους Καταναλωτές-Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος, δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση. Διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους:

1) Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.elaiopigi.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης τροφίμων και ποτών καθώς και συναφών με αυτά αγαθών, μέσω του Διαδικτύου, που ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Βενετία Ξηρόδημα και ΣΙΑ. Ο.Ε", με διακριτικό τίτλο ‘ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ’, που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής επί της συμβολής των οδών Κνωσσού αριθ.14 και Δελφών (Τ.Κ. 16561), με Α.Φ.Μ082112798, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, email: info@elaiopigi.grκαι αριθμό τηλεφώνου 2130452054 (στο εξής "η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"). Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου www.elaiopigi.gr για εμπορικούς σκοπούς τρίτων. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

2) Πεδίο εφαρμογής

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του site www.elaiopigi.gr και συνεπώς κάθε χρήστης στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων) που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται αναντίρρητα και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Σε περίπτωση, που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους, τότε οφείλει να απόσχει όχι μόνο από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.

Το περιεχόμενο που ο Καταναλωτής βλέπει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ο Καταναλωτής δέον όπως αναζητά πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών, διατροφολόγων ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε τον αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψει ιατρική συμβουλή ή αναβάλλει να ρωτήσει τη γνώμη ειδικευμένου ιατρού, διατροφολόγου ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που ο Καταναλωτής διαβάζει στις ιστοσελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δε συστήνει ή δεν προτρέπει σε συγκεκριμένες δίαιτες, διατροφολόγους, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στις ιστοσελίδες του. Εάν κάποιος επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποφασίσει να βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων του παρόντος παραβλέποντας τη συμβουλή του ιατρού, διατροφολόγου ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, αυτό γίνεται με δική του προσωπική και αποκλειστική ευθύνη χωρίς καμία αντίστοιχη να βαραίνει την Επιχείρηση.

3) Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξυπακούεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελία, που ήδη έχει κάνει ο χρήστης.

4) Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, όσο και στις πραγματοποιούμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, αυξημένη ζήτηση, που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κλπ.), η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής ή ακούσια προκυψάντων) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη.

5) Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "'όπως ακριβώς έχουν". Σε καμιά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το ηλεκτρονικό κατάστημα www. elaiopigi.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.α.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού.

6) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ίδια η ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού, αναφορικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download), ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ELAIOPIGI (ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ) ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, καθώς και τους κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Συναφώς και προσθέτως, απαγορεύεται η απομίμηση ή παραποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του περιεχομένου αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως, και όλως ενδεικτικώς, απαγορεύεται στον χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται η εξαγωγή, χρήση, αντιγραφή, παραποίηση, απομίμηση, αντιποίηση, προβολή, μετάδοση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση και εν γένει η οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο προσβολή των φωτογραφιών που περιέχονται στον ιστότοπο ‘elaiopigi.gr’ και δια των οποίων αποτυπώνονται και προβάλλονται τα προς διάθεση προϊόντα.

β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την επίθεση (hacking) στον διαδικτυακό τόπο και εν γένει στα συστήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή και τρίτων, που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο.

δ) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του διαδικτυακού τόπου είτε όχι.

Σε κάθε δε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος - συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων - της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται, κατά περίπτωση, να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

7) Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.elaiopigi.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για:

i) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

ii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, που προκαλεί βλάβη των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κλπ.

iii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης, σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις,

iv) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

v) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

vi) εκούσια ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κείμενων διατάξεων,

vii) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

8) Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Το www.elaiopigi.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και παραπέμπει σε δικτυακούς τόπους τρίτων (εξωτερικές-συσχετιζόμενες ιστοσελίδες) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενσωματωμένου περιεχομένου (π.χ. youtube videos). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του site: www. elaiopigi.gr, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ειδικότερα οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η τελευταία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

9) Διαφημίσεις

Το elaiopigi. gr δικαιούται σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών, να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου είτε αυτά παραπέμπουν στο ίδιο είτε σε άλλους δικτυακούς τόπους.

10) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ταχυδρομικό κώδικα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κλπ.), σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το χρήστη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του νόμου.

Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών και εφόσον οι ίδιοι έχουν συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι θέτουν στη διάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του κάθε χρήστη. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τα στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία (που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους ασφαλείας). Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.elaiopigi.gr συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται στους χρήστες ότι κάθε χρήστης ή πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, αφενός μεν, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997), αφετέρου δε, δικαιούται να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (υπόψη κ. Ξηρόδημα Αντώνιου) είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση, Κνωσσού αριθ.14 Γλυφάδα Αττικής ΤΤ 16561 είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@elaiopigi.gr.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και λοιποί προστηθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή με τους χρήστες, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας Αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στη χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνο με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας. Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί. Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κ.λπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

11) Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και συναλλαγών- Υποχρεώσεις χρηστών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι απόρρητες και διασφαλίζονται πλήρως, όπως και στις συναλλαγές σε φυσικό εμπορικό κατάστημα. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των στοιχείων των συναλλαγών τους, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ επιτυγχάνεται με την αναγραφή email και τη χρήση κωδικού ασφαλείας. Ο κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χρήστη-πελάτη είναι ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), ο οποίος κάθε φορά που ο χρήστης τον καταχωρεί, του παρέχει, σε συνδυασμό με την αναγραφή και του αντίστοιχου e-mail, πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) του, όσο συχνά επιθυμεί. (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος (ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα), μέσω του ανωτέρω κωδικού και επομένως, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του κωδικού, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αλλιώς η τελευταία δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

12) Χρήση cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα cookies μπορεί, ενδεικτικά, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή να δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει προηγούμενες επιλογές του χρήστη, ώστε να του παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ή ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για προσωποποιημένη διαφήμιση. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών και ερευνών που επιτρέπουν στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να κατανοήσει καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστότοπό της, ώστε να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενό του. Οι στατιστικές και οι λοιπές έρευνες που βασίζονται στις πληροφορίες των cookies γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ενώ η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη από τις πληροφορίες των cookies.

13) Προϊόντα.

Τα προϊόντα της Επιχείρησης προσφέρονται ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή τροποποιήσει τα προϊόντα της που βρίσκονται στο eshop οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Παρακαλείτε ο καταναλωτής πριν την υποβολή της παραγγελίας του, διαβάσει τα συστατικά εκάστου προϊόντος και τις εκεί υπάρχουσες υποδείξεις της Επιχείρησης.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις συσκευασίες σε όλα τα προιόντα.

Γίνεται μνεία ότι οι προμηθευτές κατά καιρούς αλλάζουν ή τροποποιούν τις συσκευασίες των προϊόντων τους (ενδεικτικώς βαζάκια, κουτάκια, σακουλίτσες) και ως εκ τούτου οι εμφανιζόμενες στον ιστότοπο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ φωτογραφίες των προϊόντων αυτών δύνανται ή ενδέχεται να διαφέρουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αλλάζει το ίδιο το προϊόν ή η ποιότητά του.

Λόγω της φύσης των προϊόντων μας, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην ιστοσελίδα μας.

14) Συσκευασία.

Τα προϊόντα μας τοποθετούνται συσκευασμένα, εντός περίκλειστου χαρτοκιβωτίου ή άλλου συναφούς ή ομοειδούς περιτυλίγματος και παραδίδονται στους μεταφορείς μας ή στην ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών προς αποστολή τους.

15) Παραγγελίες - Σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως -Ακύρωση

Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του χρήστη/πελάτη στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, με την ακόλουθη διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, εφόσον είναι άνω των δεκαοκτώ ετών. Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο πρόταση αγοράς προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προϊόντος (ή προϊόντων).

Κατά την ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως, ο χρήστης επιλέγει το προϊόν και την ποσότητα που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένδειξη που αναφέρει ότι το “καλάθι αγορών” έχει ενημερωθεί. Εκεί αναγράφονται η ποσότητα, η τιμή μονάδος και το κόστος του/των προϊόντων. Ακολούθως, δύναται ο χρήστης να συνεχίσει την διαδικασία αγορών με τον παραπάνω τρόπο. Αφού περατωθεί η παραπάνω διαδικασία επιλογής και αγορών, ο χρήστης ενεργοποιεί την ένδειξη << ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΟ>>. Στη συνέχεια θα κάνει σύνδεση στο λογαριασμό συμπληρώνοντας τα στοιχεία του. Η συμπλήρωση των στοιχείων γίνεται άπαξ, καθότι έκτοτε καταγράφονται αυτά στο αρχείο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ο χρήστης έχει, επίσης, τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την παραγγελία του και χωρίς εγγραφή και αναφορά των στοιχείων του, δηλαδή ως επισκέπτης, με απλή αναγραφή μόνον της διευθύνσεώς του. Ακολούθως επιλέγεται η ένδειξη << ΠΕΡΙΟΧΗ>> ώστε να υπολογιστεί το κόστος μεταφοράς. Η διαδικασία αγορών ολοκληρώνεται με την χρήση από τον χρήστη της ένδειξης << ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ>>.

Η παραγγελία του Καταναλωτή θεωρείται ληφθείσα από την «Επιχείρηση» από την στιγμή που έχει εγκριθεί/επιβεβαιωθεί η πληρωμή της, οπότε και κοινοποιείται στον Καταναλωτή η σχετική ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Ο Καταναλωτής υποχρεούται να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και ενημερώσει αμέσως την «Επιχείρηση» εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη-Καταναλωτή και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, που έχει καταχωρίσει ο χρήστης-Καταναλωτής.

Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία κατά την απόλυτη κρίση της (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι σχετικοί με το προϊόν, την παραγγελία, την αποστολή).

Ακύρωση παραγγελίας, μετά την αποστολή από την Εταιρία της ένδειξης «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας» δεν γίνεται δεκτή.

16) Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

α) Αντικαταβολή. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να δηλώσει σαν τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και να εξοφλήσει με μετρητά την ημέρα της παραλαβής της παραγγελίας, είτε στο χώρο του είτε στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

β) Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, με ή χωρίς άτοκες δόσεις. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δέχεται τις εξής πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, Visa , American expess, union pay, discover, diners club international. Η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της σχετικής ιστοσελίδας της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank, στην οποία παραπέμπει η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Για τη συναλλαγή στην ιστοσελίδα της ανωτέρω συνεργαζόμενης τράπεζας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη φέρει. Στο σημείο, μάλιστα, αυτό, πρέπει να τονιστεί με έμφαση ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη επ' ουδενί καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο του www.elaiopigi.gr. Και τούτο, διότι, η καταγραφή γίνεται με την καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας από τον ίδιο τον χρήστη στον διαδικτυακό τόπο της τράπεζας Eurobank, μέσω ανακατεύθυνσης από το www. elaiopigi.gr. Δηλονότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει "κρυπτογραφημένες" συναλλαγές στο site, καθόσον, ως εξετέθη, στην περίπτωση που επιλέξει ο χρήστης εξόφληση, μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε παραπέμπεται στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank. Το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης "Secure Sockets Layer (SSL) (https)" στην επικοινωνία του με το elaiopigi.gr.

γ) Κατάθεση / Έμβασμα / Εντολή Πληρωμής. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εξοφλήσει την παραγγελία του με κατάθεση, έμβασμα ή εν γένει εντολή πληρωμής στον υπ' αριθ. GR4602601750000410200830426 ΙΒΑΝ τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στη Eurobank. Η παραγγελία θα εκτελείται εφόσον φανεί το έμβασμα στον λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα πληρωμής, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στον αριθ. τηλεφώνου 2130452054. της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@elaiopigi.gr.

17) Τρόποι και κόστος αποστολής/παράδοσης προϊόντων

Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται είτε στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είτε στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που του παρέχονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η παράδοση στον τόπο επιλογής του πελάτη πραγματοποιείται από μεταφορέα της επιχείρησης ή από εξωτερικό συνεργάτη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του πελάτη, είτε σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αποστέλλει: α) όλα τα προϊόντα του στις περιοχές Γλυφάδα,Αργυρούπολη, Ελληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη , Αλιμος, Παλαιό Φάληρο, Ηλιούπολη β) όλα τα προιόντα εκτός απο αυτά της κατηγορίας ΠΑΣΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ&ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΗΞΗΣ πανελλαδικά. Η αποστολή γίνεται: 1)με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και/είτε 2) με συνεργαζόμενη εταιρεία COURIER.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να ενημερώνονται για το κόστος αποστολής της παραγγελίας τους κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 15 αναφερόμενα.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για κάποια προϊόντα ισχύουν διαφορετικές τιμές για παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, ακόμα και αν η παραγγελία έχει γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.elaiopigi.gr.

Τέλος, το ωράριο του καταστήματος επί της οδού Κνωσσού 14, στην Γλυφάδα Αττικής είναι Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 8.00-15.00 & Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 8.00-15.00 & 17.00-21.00 εκτός Κυριακής .

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ευθύνεται για την κατάσταση των προϊόντων έως την παράδοσή τους στην ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφορών (εφόσον αυτά αποστέλλονται με courier). Έκτοτε και έως την παράδοση στον Καταναλωτή, τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του Καταναλωτή.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία του Καταναλωτή.

18) Τίμημα-Μεταφορικά-Τιμές

Στις αναγραφόμενες τιμές προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. Το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον Καταναλωτή. Το αναγραφόμενο κόστος μεταφορικών εξαρτάται από τον συνδυασμό όγκου και βάρους.

Το πληρωτέο τίμημα αποτελεί το σύνολο της τιμής του/των προϊόντων και του κόστους των μεταφορικών.

Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος και των μεταφορικών (κόστος μεταφοράς) μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε.

Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του ως άνω τιμήματος.

Tιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

19) Ανωτέρα Βία

Η «Επιχείρηση», με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στην ενότητα 9 δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

20) Ενημέρωση χρήστη/πελάτη

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αγορές του, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2130452054 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elaiopigi.gr. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο χρήστης δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο, κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η τελευταία μέσω SMS που του αποστέλλει στον δηλωθέντα αριθμό, τον ενημερώνει για την παραγγελία του και την εξέλιξή της. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα επικοινωνεί με τον χρήστη/πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό (σταθερό ή κινητό), εφόσον τον έχει γνωστοποιήσει κατά τη διενέργεια της αγοράς. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το ηλεκτρονικό κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και τηλεφώνου, εφόσον το έχει δηλώσει.

21) Διακοπή λειτουργίας

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να προσθέτει ή αφαιρεί προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό. Ο χρήστης ενημερώνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας του διαδικτυακού τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας αυτού.

22) Επιβαρύνσεις χρήστη

Η πρόσβαση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.elaiopigi.gr, η πλοήγησή του σε αυτό και η χρήση του περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις ο χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του με το διαδίκτυο.

23) Ενημερωτικά Δελτία-email (Newsletters)

Τα newsletters, τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του site www.elaiopigi.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εν λόγω site και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο χρήστης έχει πάντως δικαίωμα να δηλώσει, κατά την εγγραφή του στο www.elaiopigi.gr την άρνησή του να λαμβάνει τέτοια ενημερωτικά δελτία, ενώ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιοι προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

24) Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττώματα

Η ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΗ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στην σελίδα της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Ι. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

ΙΙ. Σε περίπτωση, που κατά την παράδοση ο καταναλωτής διαπιστώσει αλλοίωση ή παραβίαση της εξωτερικής συσκευασίας, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και δεν επιθυμεί την παραλαβή της παραγγελίας του, οφείλει να ενημερώσει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε τηλεφωνικά την Επιχείρηση το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, προκειμένου η Επιχείρηση να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος.

Σε περίπτωση, που μετά την παραλαβή της παραγγελίας του ο Καταναλωτής διαπιστώσει, ότι το προϊόν που του παραδόθηκε δεν πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, και αυτό προήλθε από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρηση το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, προκειμένου η Επιχείρηση να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος.

Σε περίπτωση υπαναχώρησής του Καταναλωτή, κατόπιν υπαιτιότητας της Επιχείρησης, η επιστροφή των χρημάτων του Καταναλωτή θα γίνει μέσω τράπεζας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να υποδείξει ο Καταναλωτής εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από την ενημέρωσή της Επιχείρησης. Σε περίπτωση υπαναχώρησής του Καταναλωτή, κατόπιν υπαιτιότητάς του, δεν πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων του.

ΙΙΙ. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας ισχύουν τα εξής:

α) Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς την Έδρα μας, Κνωσσού αρ.14-Γλυφάδα. Η παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία μας θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα μας αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

β) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

γ) Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής, Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας.

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιώνεται το αίτημά Επιστροφής σας.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τον έλεγχο.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα ή το λάθος, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση, ιδίως στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή της παραγγελίας, ώστε η εξασφάλιση του από τον προμηθευτή να καθίσταται αδύνατη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

IV. Όσοι χρήστες προβαίνουν σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ως καταναλωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.

Η ανωτέρω υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:

(α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ info@elaiopigi.grή

(β) με συστημένη επιστολή προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Κνωσσού 14, στην Γλυφάδα Αττικής ΤΚ 16561 λήψη της παραγγελίας τους.

Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

(α) από τον ίδιο τον καταναλωτή στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,

(β) είτε με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση μέσω του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, επιβαρυνόμενος o καταναλωτής το κόστος μεταφοράς,

(γ) είτε με αποστολή στην αυτή ταχυδρομική διεύθυνση Κνωσσού 14, Γλυφάδα Αττικής, μέσω του μεταφορέα επιλογής του καταναλωτή και με έξοδά του.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος μέσω του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, η τελευταία λογίζεται ότι παρέλαβε το προϊόν με την παραλαβή του από τον εξωτερικό της συνεργάτη-μεταφορέα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος της μεταφοράς ανήκει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Δεδομένου ότι ανάμεσα τα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που ΔΕΝ μπορείτε να επιστρέψετε λόγω αναιτιολόγητης υπαναχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς στην λίστα προϊόντων που εξαιρούνται της υπαναχώρησης.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας ισχύουν τα εξής:

α) Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός το αργότερο 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σας με αποστολή ευθύνη σας και δαπάνη σας αποκλειστικά και μόνο προς την έδρα μας, Κνωσσού αρ.14-Γλυφάδα

β) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

γ) Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται: α) με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής και με τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά). Ειδικότερα, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες, να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από εσάς. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη φόρμα μαζί με το πακέτο της επιστροφής.

δ) Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου β) και γ) ανωτέρω η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλλει θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης.

ε) Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα σας επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη.

25. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία – Νομικοί όροι

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της «Επιχείρησης» διέπονται από το Διεθνές και Ενωσιακό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον ελληνικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως σήμερα ισχύει) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Με την παρούσα τα μέρη αποδέχονται την υπαγωγή τυχόν διαφορών τους στα δικαστήρια της Αθήνας.

26. Η αποστολή της παραγγελίας του Καταναλωτή σημαίνει, ότι :

Έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Τα προϊόντα προορίζονται για δική του κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους. Ομοίως απαγορεύεται και η διάθεση των συσκευασιών, που τα συνοδεύουν.

Είναι υποχρέωση του Καταναλωτή να χορηγήσει με ακρίβεια τα προσωπικά του δεδομένα.

Είναι ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή του (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχει τη συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική/χρεωστική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνεται και χρησιμοποιείται ανήκει στον Καταναλωτή, είναι ακριβής και ενεργής.

Η διατήρηση του απορρήτου του κωδικού του είναι αποκλειστική ευθύνη του Καταναλωτή και δεν θα επιτρέψει σε άλλο την χρήση αυτού.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία του Καταναλωτή.

Εγγυάται την ασφαλή χρήση του ιστοτόπου από τον υπολογιστή του ως προς την μετάδοση ιών.

Η σύνδεσή του Καταναλωτή με το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται με κίνδυνο του Καταναλωτή ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή του και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζει, ότι διατρέχει κατά την σύνδεσή του και την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου.

Υποχρεούται να αποζημιώσει την Επιχείρηση ολοσχερώς (εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες) για κάθε ζημία, προκύπτουσα από την από μέρους του παραβίαση της παρούσης.

Οποιαδήποτε ευθύνη της Επιχείρησης για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την παρούσα περιορίζεται αποκλειστικώς στο τίμημα της παραγγελίας του Καταναλωτή, και παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε αξίωσή του για τυχόν υπερβάλλουσα ζημία.


Διαγραφή όλων των cookies

Αν θέλετε να διαγράψετε από την συσκευή σας όλα τα cookies του elaiopigi.gr επιλέξτε το κουμπί "Διαγραφή όλων των cookies":

Διαγραφή όλων των cookies

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία διαγραφής των cookies δεν διαγράφει τον λογαριασμό σας αλλά θα γίνει αυτόματα αποσύνδεση. Για να συνθεθείτε και πάλι θα πρέπει να κάνετε σύνδεση ξανά.